جلسه مسوولان برگزاری رقابت های انتخابی در محل فدراسیونجلسه مسوولان برگزاری رقابت های انتخابی تیم های ملی روز یکشنبه 26 خرداد ماه برگزار می شود.

جلسه مسوولان برگزاری رقابت های انتخابی تیم های ملی روز یکشنبه 26 خرداد ماه برگزار می شود.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، روز یکشنبه 26 خرداد ماه ساعت 10 جلسه مسوولان برگزاری رقابت های انتخابی تیم های ملی در محل فدراسیون برگزار خواهد شد.