همایش تجلیل از ورزشکاران جوان مرد ایران اسلامی به روایت تصویر- 8 خرداد ماه 1398