امضای توافقنامه همکاری بین فدراسیون های بدنسازی و پرورش اندام و جودوهمکاری نزدیک فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با فدراسیون جودو در خصوص تطبیق دوره های مربیگری آغاز شد.

همکاری نزدیک فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با فدراسیون جودو در خصوص تطبیق دوره های مربیگری آغاز شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، از این پس مربیان رشته جودو، جوجیتسو و دفاع شخصی می توانند با حضور در دوره های مربیگری فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کارت مربیگی بدنسازی دریافت کنند. اتفاقی که طی توافقنامه ای بین دو فدراسیون صورت پذیرفته است.