جامه سياه بر تن رئيس فدراسيونرئيس فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام داغدار و سياهپوش شد.

رئيس فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام داغدار و سياهپوش شد.

به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ناصر پورعليفرد رئيس فدراسيون در غم از دست دادن شوهر خواهر خود داغدار و سياهپوش شد .