دعوت جامعه بزرگ پرورش اندام به راهپيمايي روز قدسفدراسيون بدنسازي و پرورش اندام همصدا با آحاد مردم ايران ، جامعه بزرگ پرورش اندام را به راهپيمايي روز قدس دعوت كرد.

فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام همصدا با آحاد مردم ايران ، جامعه بزرگ پرورش اندام را به راهپيمايي روز قدس دعوت كرد.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ، بزرگان ، پيشكسوتان ، قهرمانان ، مربيان ، داوران و ورزشكاران رشته هاي بدنسازي و پرورش اندام ، قويترين مردان ، پاورليفتينگ و مچ اندازي جمعه ١٠ خرداد همصدا با آحاد مردم ايران در راهپيمايي روز قدس شركت خواهند كرد و همراهي خود را با مردم مظلوم فلسطين اعلام خواهند كرد .