استقرار بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در محل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندامبازرسان سازمان بازرسی کل کشور با حضور در محل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با اعلام شماره های 88835295 – 88317561 داخلی 105 آمادگی خود را جهت دریافت نظرات و پیشنهادات مراجعین اعلام کردند.

بازرسان سازمان بازرسی کل کشور با حضور در محل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با اعلام شماره های 88835295 – 88317561 داخلی 105 آمادگی خود را جهت دریافت نظرات و پیشنهادات مراجعین اعلام کردند.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به جهت بررسی عملکرد فدراسیون در محل فدراسیون استقرار و حضور دارند.