معرفی رئیس کمیته صنعت ورزش و محیط زیست فدراسیونطی حکمی از سوی رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، یعقوب سالکی نیا به عنوان رئیس کمیته صنعت ورزش و محیط زیست انتخاب شد.

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، یعقوب سالکی نیا به عنوان رئیس کمیته صنعت ورزش و محیط زیست انتخاب شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، یعقوب سالکی نیا به عنوان رئیس کمیته صنعت ورزش و محیط زیست از ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون حکم گرفت.