نفرات تیم های ملی پس از رقابت های 31 خرداد ماه معرفی می شوندنفرات تیم های ملی جهت اعزام به رقابت های آسیایی چین پس از رقابت های انتخابی روز 31 خرداد ماه معرفی خواهند شد.

نفرات تیم های ملی جهت اعزام به رقابت های آسیایی چین پس از رقابت های انتخابی روز 31 خرداد ماه معرفی خواهند شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اسامی نفرات منتخب جهت حضور در تیم های ملی پرورش اندام، بادی کلاسیک، فیزیک و ... پس از پایان رقابت های انتخابی اعلام خواهند شد.
قرار است در پایان رقابتهای انتخابی در هر دسته قدی و وزنی تنها یک نفر به عضویت تیم های ملی در آید.