استفاده رایگان ورزشکاران از خدمات بیمارستان فوق تخصصی آیت الله طالقانیورزشکارانی که تحت پوشش بیمه ورزشی از فدراسیون پزشکی باشند، می توانند از خدمات رایگان بیمارستان فوق تخصصی آیت الله طالقانی استفاده نمایند.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، با توجه به قرار داد فدراسیون پزشکی ورزشی با بیمارستان فوق تخصصی آیت الله طالقانی، خدمات بخش پزشکی ورزشی شامل ویزیت متخصص پزشکی ورزشی، فیزیوتراپی و بازتوانی ورزشی ورزشکاران مصدوم دارای بیمه در آن بیمارستان رایگان انجام خواهد شد.