پاورلیفتینگ بانوان هیچ ارتباطی به فدراسیون ندارد!فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام هرگونه فعالیتی در زمینه پاورلیفتینگ بانوان را قویاً رد می کند.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام هرگونه فعالیتی در زمینه پاورلیفتینگ بانوان را قویاً رد می کند.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در پی ادعاهایی که این روزها از سوی برخی از افراد در خصوص قانونی بودن فعالیت پاورلیفتینگ بانوان شنیده می شود، این فدراسیون قویاً این ادعا را رد و اعلام می دارد که هیچ گونه فعالیتی در این رشته تا به امروز نداشته و ندارد و افراد مدعی این موضوع می توانند با اصل مدارک خود به فدراسیون مراجعه و ادعای خود را مطرح نمایند.