طی مراسمی از بانوان فدراسیون تقدیر شدچارلی چاپلین می گوید : بچه که بودم کنار مادرم می‌خوابیدم و هرشب یک آرزو می‌کردم.

مثلاً آرزو می‌کردم، مادر برایم اسباب بازی بخرد؛ مادر با مهربانی می‌گفت: می‌خرم به شرط اینکه بخوابی. یا آرزو می‌کردم به بزرگترین شهربازیِ دنیا بروم؛ باز مادرم می‌گفت: مطمئن باش تو را به بزرگ ترین شهربازی دنیا خواهم برد، به شرط اینکه بخوابی.

یک شب از مادرم پرسیدم: اگر بزرگ شوم به آرزوهایم خواهم رسید؟ مادر باز با مهربانی گفت: به آرزوهایت خواهی رسید به شرط اینکه بخوابی.

هر شب با خوشحالی می‌خوابیدم. اِنقدر خوابیدم که بزرگ شدم و آرزوهایم کوچک شدند.
دیشب در خواب مادرم را دیدم؛ پرسید! هنوز هم شب‌ها قبل از خواب به آرزوهایت فکر می‌کنی؟ گفتم: شب‌ها نمی‌خوابم.
گفت: مگر چه آرزویی داری؟ گفتم: تو اینجا باشی و هیچ آرزویی نداشته باشم. مادر گفت: سعی خودم را می‌کنم به خوابت بیایم به شرط آنکه بخوابی.

مادر واژه مقدسی که با آن دنیا را می سازند. دنیایی که بدون مادر هیچ رنگ و رویی نداشته و محبت و سخاوت در آن معنایی نخواهد داشت.

روزتان مبارک، ایام تان پرآمد، زندگی تان سبز.